• Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година
 • Класни ръководители и разпределение на кабинетите за 2023/2024 учебна година
 • Дневно разписание 1. – 12. клас за 2023/2024 учебна година
 • Седмично разписание за I учебен срок за 2023/2024 г.
 • График за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт в закритите спортни съоръжения за 2023/2024 учебна година
 • График за провеждане на часовете по спортни дейности, първи учебен срок за 2023/2024 г.
 • График за провеждане на часовете по спортни дейности за начален етап, първи учебен срок за 2023/2024 г.
 • График на заниманията по интереси за 1 учебен срок за 2023/2024 учебна година
 • График на занятията по религия за 1 учебен срок за 2023/2024 учебна година
 • График на извънкласни дейности за 2023/2024 учебна година
 • График контролни и класни, първи срок за 2023/2024 г.
 • График за допълнителни консултации
 • График за провеждане на допълнително индивидуално обучение по български език като чужд за учебната 2023/2024 година
 • График II ЧК за 1 учебен срок за 2023/2024 учебна година
 • График за дежурство по етажите
 • График главно дежурство за 1 учебен срок за 2023/2024 учебна година
 • Седмично разписание за втори учебен срок за 2023/2024 г.
 • График за провеждане на часовете по спортни дейности, втори учебен срок за 2023/2024 г.
 • График за хранене на ГЦОУД втори срок 2022/2023 учебна година
 • График допълнителен час по спортни дейности - плуване за втори срок 2022/2023 учебна година
 • График на педагогическите специалисти по приобщаващо образование за втори срок на учебната 2023/2024г
 • График на групите/клубовете за занимания по интереси за втори срок на учебната 2023/2024г
 • График контролни и класни, втори срок за 2023/2024 г.
 • График за допълнителни консултации, втори срок за 2023/2024 г
 • График II ЧК за втори учебен срок за 2023/2024 учебна година
 • Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година
 • Класни ръководители и разпределение на кабинетите за 2022/2023 учебна година
 • Дневно разписание 1. – 12. клас за 2022/2023 учебна година
 • Седмично разписание за I учебен срок за 2022/2023 г.
 • График на учебните занятия за учениците от I и II клас за 2022/2023 учебна година
 • График на учебните занятия за учениците от III и IV клас за 2022/2023 учебна година
 • График за хранене на ГЦОУД I срок 2022/2023 учебна година
 • График за дежурство на бюфет
 • График за провеждане на часовете по спортни дейности, първи учебен срок за 2022/2023 г.
 • График за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт в закритите спортни съоръжения за 2022/2023 учебна година
 • График II ЧК първи срок за 2022/2023 г.
 • График контролни и класни, първи срок за 2022/2023 г.
 • График за допълнителни консултации
 • График за дежурство по етажите
 • График на педагогическите специалисти по приобщаващо образование за I срок за учебаната 2022/2023
 • Седмично разписание за 2 учебен срок за 2022/2023 учебна година
 • График II ЧК за 2 учебен срок за 2022/2023 учебна година
 • График главно дежурство за 2 учебен срок за 2022/2023 учебна година
 • График дежурство по етажите за 2 учебен срок за 2022/2023 учебна година
 • График за дежурство на бюфет за 2 учебен срок за 2022/2023 учебна година
 • График за допълнителни спортни дейности за 2 учебен срок за 2022/2023 учебна година
 • График закрити спортни съоръжения за 2 учебен срок за 2022/2023 учебна година
 • График занимания по интереси за 2 учебен срок за 2022/2023 учебна година
 • График консултации за 2 учебен срок за 2022/2023 учебна година
 • График за хранене ГЦОУД за 2 учебен срок за 2022/2023 учебна година
 • График контролни и класни работи за 2 учебен срок за 2022/2023 учебна година
 • График на специалистите по приобщаващо образование за 2 учебен срок за 2022/2023 учебна година
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година
 • Седмично разписание за 2 учебен срок за 2021/2022 учебна година
 • График за контролни и класни работи за II срок
 • График 2 час на клас за II срок
 • График консултации учители за II срок
 • График хранене ГЦОУД за II срок
 • Спортни дейности за II срок
 • Дежурство по етажи за II срок
 • График на учебните занятия за учениците от III и IV клас за I срок
 • График на учебните занятия за учениците от I и II клас за I срок
 • График за хранене ГЦОУД I срок
 • График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети
 • График II час на класа
 • График за дежурство на етажи - първи срок
 • График за провеждане на часовете по спортни дейности, първи учебен срок, 2021/2022 година
 • График за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт в закритите спортни съоръжения, 2021/2022 учебна година
 • Седмично разписание за I учебен срок за 2021/2022 учебна година
 • Класни ръководители и разпределение на кабинетите за 2021/2022 учебна година
 • Дневно разписание 1. – 12. клас за 2021/2022 учебна година
 • График за провеждане на контролни и класни работи
 • График на групите за занимания по интереси за първи учебен срок на учебната 2021/2022г.
 • Дневно разписание за ОРЕС - начален етап
 • Дневно разписание за ОРЕС - 5.-7. клас
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • График за дейностите на 4.а, 4.б, 4.в клас за периода 17.2021 год. до 30.06.2021 г.
 • График на дейностите на учениците от П.Г и от 1.-3 .клас за периода 01.06 до 23.06.2021г.
 • График за провеждане на репетиции с вокалната група
 • График за провеждане на часовете по спортни дейности, втори учебен срок, 2020/2021 година
 • Програмa - модул "Спортни игри" 1 клас, втори учебен срок, 2020/2021 година
 • Програмa - модул "Спортни игри" 2 клас, втори учебен срок, 2020/2021 година
 • Програмa - модул "Спортни игри" 3 клас, втори учебен срок, 2020/2021 година
 • График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети за втори учебен срок на учебната 2020/2021
 • График за провеждане за работата на групите по Подкрепа за успех за втори срок на учебната 2020/2021 година
 • График за провеждане за работата на групата по Образование за утрешния ден за втори срок на учебната 2020/2021 година
 • График на групите за занимания по интереси за втори учебен срок на учебната 2020/2021 г.
 • График II час на класа за втори учебен срок за 2020/2021
 • Седмично разписание за II учебен срок за 2020/2021 учебна година
 • Дневно разписание 5. – 7. клас от 04.02.2021г. до 17.03.2021 г. – обучение в електронна среда
 • Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година
 • Седмично разписание за I учебен срок за 2020/2021 учебна година
 • Дневно разписание за учениците от 1. до 12. клас за 2020/2021 учебна година
 • Класни ръководители и разпределение на кабинетите за 2020/2021 учебна година
 • График II час на класа
 • График за провеждане на контролни и класни работи
 • График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети
 • График за провеждане на часовете по спортни дейности, първи учебен срок, 2020/2021 година
 • График за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт в закритите спортни съоръжения, 2020/2021 учебна година
 • Програмa - модул плуване 1 клас, първи учебен срок, 2020/2021 година
 • Програмa - модул плуване 2 клас, първи учебен срок, 2020/2021 година
 • Програмa - модул плуване 3 клас, първи учебен срок, 2020/2021 година
 • График на групите за занимания по интереси за учебната 2020/2021 г.
 • График за провеждане на дистанционни учебни часове (изпращане на материали) за 1в за учебната 2020/2021 г.
 • График за провеждане на дистанционни учебни часове (изпращане на материали) за 2б за учебната 2020/2021 г.
 • График за провеждане на дистанционни учебни часове (изпращане на материали) за 2г за учебната 2020/2021 г.
 • График за провеждане на дистанционни учебни часове (изпращане на материали) за 3а за учебната 2020/2021 г.
 • График за провеждане на дистанционни учебни часове (изпращане на материали) за 4б за учебната 2020/2021 г.
 • График за провеждане на дистанционни учебни часове (изпращане на материали) за 5а за учебната 2020/2021 г.
 • График за провеждане на дистанционни учебни часове (изпращане на материали) за 5б за учебната 2020/2021 г.
 • График за провеждане на дистанционни учебни часове (изпращане на материали) за 5б за учебната 2020/2021 г.
 • Дневно разписание за ОРЕС - начален етап - 30.11.2020г. - 21.12.2020г.
 • Дневно разписание за ОРЕС - 5.-7. клас - 30.11.2020 г. - 21.12.2020 г.
 • Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година
 • Дневен режим за учебната 2019/2020
 • Дневен режим ПГ "Алиса" за учебната 2019/2020
 • Дневен режим ЦДО за учебната 2019/2020
 • Седмично разписание за първи срок на учебната 2019/2020 година
 • Седмично разписание за втори срок на учебната 2019/2020 година
 • График за контролни и класни работи за първи срок на учебната 2019/2020 година
 • График за контролни и класни работи за втори срок на учебната 2019/2020 година
 • График за консултации на учителите по учебни предмети за първи срок на учебната 2019/2020 година
 • График за консултации на учителите по учебни предмети за втори срок на учебната 2019/2020 година
 • График за провеждане на втори час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за първи срок на учебната 2019/2020 година
 • График за провеждане на втори час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за втори срок на учебната 2019/2020 година
 • График за провеждане на часовете по спортни дейности за първи срок на учебната 2019/2020 година
 • График за провеждане на часовете по спортни дейности за втори срок на учебната 2019/2020 година
 • График за разпределение на часовете по плуване за първи срок на учебната 2019/2020 година
 • График за разпределение на часовете по плуване за втори срок на учебната 2019/2020 година
 • График за провеждане на заниманията на вокалната група и групите по религия за втори срок на учебната 2019/2020 година