11/07/2023

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта” 2022/2023 година

През учебната 2022/2023 година, 68. СУ „ Акад. Никола Обрешков” кандидатства по Националната програма „ Заедно в изкуствата и спорта”. Училището получи финансиране, за да реализира:В първи модул – изкуства:Вокална група- Забавна и естрадна песен,1-4 клас, 12 ученици с двама ръководители.Във втори модул- спорт бяха финансирани три отбора: 1. Отбор […]
19/11/2022

НП “Изграждане на училищна STEM среда”

Център по природни науки, изследвания и иновации “Рене Декарт”, открит на 31 март 2022 г. НП „Изграждане на училищна STEM среда“ Център по природни науки, изследвания и иновации “Рене Декарт” Официална церемония по откриване на Център по природни науки, изследвания и иновации „Рене Декарт“
19/11/2022

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Бенефициент – Министерство на образованието и науката ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана […]
16/06/2022

Изложение иновативни училища София

Първото уеб базирано виртуално изложение/платформа с живо изложение на иновативни училища в София, вече е онлайн, имате възможност да разгледате щанда на Нашето училище на адрес: https://innovativeschools.eu/
25/05/2021

Проект по Програма „Еразъм+“ на тема „Ръка за ръка в света на Еко-фантазията“

Спечелен проект по Програма „Еразъм+“ на тема „Ръка за ръка в света на Еко-фантазията“ в партньорството на  68.СУ – София, Средно общинско училище „Riste Risteski – Ricko” – Северна Македония, Incirliova Genclik Kultur Sanat ve Gelisim Dernegi – Турция и School of Palekastro – Гърция Проектът на 68.СУ „Акад. Никола […]
08/08/2020

“Детският свят и силата на музиката” – Проект на Столична община – Социални иновации в партньорство с 68.СУ “Акад. Никола Обрешков”

21/07/2020

Проект „ Детският свят и силата на музиката“ на Столична община – Социални иновации

От м. юни 2020 г. 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“ участва като партньор в проект „Детският свят и силата на музиката“ на Столична община – Социални иновации  2020 г. Проектът е насочен към работа с деца с говорни, емоционални и поведенчески проблеми, ученици с обучителни  трудности, деца със СОП, със световноизвестен музикотерапевтичен модел […]
31/01/2020

2020г. – 68. СУ “Акад. Никола Обрешков” – Иновативно училище

Учебна програма по интерактивен графичен дизайн на 5. клас – 2020/2021 учебна година Учебна програма по интерактивен графичен дизайн на 6. клас – 2021/2022 учебна година Учебна програма по интерактивен графичен дизайн на 7. клас – 2022/2023 учебна година Протокол и решение на Педагогическия съвет Становище на Обществения съвет
30/01/2020

НП “Иновации в действие” 2019

Национална програма „Иновации в действие“ Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“
30/01/2020

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“: Дейност 6

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). Обща информация за проекта