Първи клас 2019/2020

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРИЕМ

КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 • свободните места след трето класиране са: 6 (шест)
 • попълването на свободните места ще се извърши от 21.06. до 13.09.2019г.
 • няма приети ученици
 • свободните места ще бъдат обявени на 20.06.2019г.
 • попълването на свободните места след трето класиране ще се извърши от 21.06. до 13.09.2019г.
 • Свободни места след второ класиране: 9 (девет).

  Заявленията за участие в трето класиране се подават на 13.06.2019 г. от 7.30 ч. до 17.00 ч. и на 14.06.2019 г. от 7.30 ч. до 12.00 часа в стая 106.
 • Свободни места след първо класиране: 8 (осем).
 • Училищният план-прием ще бъде увеличен с една паралелка (24 ученици) със заповед на Министъра на образованието и науката.

 • Заявленията за участие във второ класиране се подават на 07.06.2019 г. от 7.30ч. до 17.00ч. и на 10.06.2019 г. от 7.30ч. до 12.00 часа в стая 106.

  План-прием  68. СУ ще приеме 96 ученици в 1. клас за учебната 2019/2020 г. в четири паралелки по 24 ученици. За всяка паралелка се формира група за целодневна организация на учебния ден. Обучението се провежда от 08.00 до 18.00 часа.

  Съгласно училищния план-прием, паралелките се формират според заявения избор на родителите на разширена подготовка /избираеми учебни часове/ по:

 • английски език и информационни технологии;
 • изобразително изкуство и информационни технологии.

 • Обучението по английски език се провежда по учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес и е обвързано със стратегическата цел на училището за по- добро качество на обучението по чужди езици. 68. СУ е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България от 2018г. и вече има сертификат за най-активно училище от новите членове.

  Разширеното изучаване на изобразително изкуство е дългогодишна традиция на училището с възможности за специфична насоченост - стъклопис.
  moeto-uchilishte-01

  Допълнителна подготовка  В допълнителната подготовка /факултативни учебни часове/, по избор на родителите, се осъществява обучение по:

 • гражданско образование-модул “Добрите обноски“;
 • плуване.

 • Задължителните допълнителни часове по спортни дейности също са с насоченост плуване. Така училището осъществява друга своя стратегическа цел - за развитие на уменията по спорт чрез максимално използване на възможностите на модерния училищен басейн.

  Занимания по интереси


  Развитието на интересите на учениците, след тяхното проучване, отново като стратегическа цел на училището е задача на различните клубове за занимания по интереси, които организира училището с основна насока- математика и природни науки, гражданско образование“ Приятелите на Зипи“,“ Ябълка“- по съвместен проект с НПО „Анимус“, спорт, вокална умения, стъклопис.

  Извънкласни дейности


  Традиционните извънкласни дейности като продължаващо развитие на интересите на учениците имат своята голяма палитра: английски език- по сертифицираните програми на Образователен център АДВАНС и учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес/, плуване, таекуондо, художествена гимнастика, модерни и народни танци, футбол, баскетбол - по избор.

  „Моето училище!“

  Училището работи по различни проекти по отношение на развитието на уменията на учениците, като вече за трета година е сред най-добрите в проекта „Детско полицейско управление“.

  Училищният план-прием за 1. клас на 68.СУ обединява различни стратегически цели в една цел:

 • постигане на високо качество на обучението, чрез различните форми на подготовка, през призмата на интересите на учениците, с висок успех при измеримост на резултатите, при участие и достойно представяне на състезания и олимпиади на различни нива;
 • формиране и развитие на моралните ценности и осмислено, активно социално поведение в едно съвременно гражданско общество.

 • 68. СУ, с подкрепата и съдействието на Обществения съвет, Училищното настоятелство и Ученическия съвет има амбицията, при непрекъснато подобряване на учебната и спортната среда, със своите отлични учители, с партньорите да реализира и развива възможностите и интересите на своите ученици на територията на училището - училището, което неслучайно наричаме „Моето училище!“.
  OFDZ6O0 copy

  Необходими документи за прием

  1.При подаване на заявления за прием в 1. клас

 • Заявление за участие в класиране (по образец) - можете да изтеглите тук или да получите в канцеларията на училището;
 • За категория „А.Водещ критерий”задължително се подават следните документи:
 • - Оригинал на удостоверение за постоянен /настоящ адрес на детето, издаден от съответната районна администрация с посочен в него срок на пребиваване на лицето.
  - Копие от акт за раждане на детето.
 • При наличие на допълнителни критерии се добавят също:
 • - Копие от решение на ТЕЛК на детето;
  - Копие от акт за смърт на родителите;
  - Оригинал на удостоверение за семейно положение , съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация;
  - Копия от удостоверения за раждане на децата;
  - Копие от съдебно решение или заповед за настаняване;
  - Копие от удостоверение за ражздане на детето / за случаите на дете с неизвестен родител/;
 • Декларация за предоставяне на лични данни.

 • 2. При записване родителят или упълномощено от него лице предоставя:

 • Оригинал на задължителните документи, удостоверяващи валидните критерии;
 • Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или училище;
 • Оригинал на удостоверение за раждане (проверява се от комисията);
 • Заявление за посещаване на група за целодневна организация на учебния ден;
 • Заявление за допълнителна подготовка/факултативни учебни часове/- гражданско образование и плуване;
 • Заявление за посещаване на допълнителен час за спортни дейности - плуване;
 • Заявление за избор на извънкласни дейности и занимания по интереси;
 • Декларация за предоставяне на лични данни;
 • Здравно-профилактична карта с отбелязани всички имунизации към датата на записване- представя се на класния ръководител в срок от 9.09.2019 год. до 13.09.2019 год.
 •  
  kr-1-01kr2-02
   

  График на дейностите

  Срок Дейност Място
  29.03.2019 г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в 1.клас интернет страница на 68.СУ
  15.04.2019г.- 15.05.2019г.вкл. Подаване на заявления от родителите за прием на учениците в 1.клас 106 стая
  3.06.2019 г. в 17.00 часа Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране интернет страница на 68.СУ
  4.06.2019 г.- 6.06.2019 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на първо класиране 106 стая
  6.06.2019 г. в 18.00 часа Обявяване на незаетите места за второ класиране интернет страница на 68.СУ
  7.06.2019 г- 10.06.2019 г. вкл. до 12.00 часа Подаване на заявления за участие във второ класиране 106 стая
  10.06.2019 г. в 18.00 часа Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране интернет страница на 68.СУ
  11.06.2019 г. - 12.06.2019 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на второ класиране 106 стая
  12.06.2019 г. в 18.00 часа Обявяване на незаетите места за трето класиране интернет страница на 68.СУ
  13.06.2019 г.- 14.06.2019 г. вкл. до 12.00 часа Подаване на заявления за участие в трето класиране 106 стая
  14.06.2019 г. в 18.00 часа Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране интернет страница на 68.СУ
  18.06.2019 г. до 17.00 часа Записване на учениците приети на трето класиране 106 стая
  20.06.2019 г. Обявяване на свободните места след трето класиране интернет страница на 68.СУ
  21.06.2019 г.- 13.09.2019 г. вкл. Попълване на свободните места след трето класиране интернет страница на 68.СУ
  Прилежаща територия на училището за прием на ученици в първи клас, блокове с номера и улици:

  бл. 202, бл. 205, бл. 206, бл. 207, бл. 208, бл. 209, бл. 210, бл. 211, бл. 212, бл. 213, бл. 214, бл. 215, бл. 216, бл. 217, бл. 218, бл. 219, бл. 220, бл. 221, бл. 222, бл. 223, бл. 224, бл. 225, бл. 226, бл. 227, бл. 228, бл. 251, бл. 252, бл. 253, бл. 254, бл. 255, бл. 256, бл. 257, бл. 258, бл. 259, бл. 260, бл. 261, бл. 262, бл. 263, бл. 264, бл. 265, бл. 266, бл. 267, бл. 268, бл. 269, бл. 270, бл. 271, бл. 272, бл. 273, бл. 274, бл. 275, бл. 276, бл. 301,
  ул. „Излак“ 4,
  бул. „Копенхаген“ 17, 23А, 23Б, 36, 38,
  ул. „Мария Нейкова“ 4,
  ул. „Обиколна“ № 56,
  ул. „Хайделберг“,
  ул. „Полк. Хр. Арнаудов“ № 8,
  бул. „Проф. Цв. Лазаров“ 130, 132