Ръководство

Румяна Парцова

Директор на 68.СУ „Академик Никола Обрешков”
 • Средно образование - 118.СУ "Акад. Людмил Стоянов"
 • Висше образование - Магистър по специалност "История", втора специалност "Философия" и "Френски език" - СУ "Св. Климент Охридски"
 • Следдипломна квалификация - специализация "Организация и управление на образованието" - присъдена III ПКС - СУ "Св. Климент Охридски", ДИУУ
 • Специализация "Образователен мениджмънт" - УНСС
 • "Директорска правоспособност" - обучение по ОП РЧР
 • Виолина Велкова – Иванова

  Заместник-директор по учебната дейност
 • Средно образование – 23.СУ
 • Висше образование – Магистър по "Начална училищна педагогика" и магистър по специалност „Българска филология”
 • Присъдена III ПКС - СУ "Св. Климент Охридски", ДИУУ
 • Работи в 68. СУ от създаването му.
 • Людмила Божилова

  Заместник-директор по административно-стопанската дейност
 • Средно образование – 118. СУ „Акад. Людмил Стоянов“
 • Висше образование – магистър по специалност „Предучилищна педагогика“ - СУ „Св. Климент Охридски“
 • Специализация – ФНПП - „Педагогика на масовите и художествените комуникации“ и ФЖМК – „Организатор в телевизията“