Участие в проект “КПРПС”

Проект BG05M2OP001-2.010-0001

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

На 08.12.2018г и на 15.12.2018г. в 68. СУ се проведоха обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”.
Учителите се обучаваха по тематично направление № 1 – “Иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати” с продължителност – 16 /шестнадесет/ акад. часа по темите:
„Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес.” и “Внедряване и използване на ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитална компетентност”. 
Участваха 33 педагогически специалисти. Успешно завършилите получиха Удостоверение и по 1 квалификационен кредит.