Обучение в облекчена електронна среда-13.04.-16.04.2020г.

Заповед – облекчена електронна среда

Насоки за работа за периода 13.04.2020г. – 16.04.2020г. в условията на облекчена организация на обучението в електронна среда

  • Учебните часове за всички ученици са с продължителност 25 минути и 10 минути междучасие
  • Дейности за обща подкрепа: ЧК – консултации с родители и ученици, допълнително обучение за преодоляване на трудности и пропуски в обучението
  • Часовете по учебните предмети се провеждат при използване на възможностите на обучението в електронна среда и проява на творчество и инициативност от всеки учител
  • Препоръчва се използването на часовете за консултиране на ученици, които имат пропуски, ориентиране към проектни задачи с използване на електронни ресурси, възлагане на дългосрочни задачи с изследователска цел, интердисциплинарни уроци, презентации, виртуални  посещения на музеи, изложби, театри , занимания насочени към здравното, екологичното, гражданското и патриотичното образование, безопасност на движението, опасностите в интернет или в други области., определени съвместно с учениците
  • Екипната работа и в условията на дистанционно обучение доказа, че дава резултати и е препоръчително да се използва
  • Приобщаващото образование в тези дни следва общите насоки и добавя всички елементи в облекчената организация, които произтичат от спецификата на конкретния  случай
  • Организацията на тези дни е ориентирана към стимулиране на творческите способности на децата и учениците, възможност да се включат креативно в познатите им занимания по един различен начин
  • Педагогическите специалисти съдействат за облекчаване на организацията на дистанционното обучение чрез подходящи варианти във всички аспекти – интересни и лесни за децата задачи и подходи, приемливи за родителите, адаптивни към новите условия и регламентирани 

Румяна Парцова: /п/
Директор на 68.СУ
„Акад. Никола Обрешков“