Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Във връзка със стартиране на кампанията за кандидатстване за прием на деца в първи клас в общинските училища, Ви уведомявам за следното решение на Столична община:

Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в столичните училища ще бъдат осигурявани под формата на справки от съответната районна администрация, на чиято територия попада училището, изцяло по служебен път. 

Списък на удостоверителните документи:

  1. Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години  
  2. Удостоверение за промени по настоящ адрес в случаите, когато е извършвана промяна в последните 1-3 години
  3. Удостоверение за настоящ адрес
  4. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
  5. Удостоверение за раждане на дете

По този начин няма да се налага родителите да посещават администрацията, за да получат необходимите документи и да заплащат такси за услугите.

Справките ще се извършват по служебен път от директорa на 68. СУ, без да е необходимо родителите да посещават районната администрация.

Подаването на заявления за участие в класирането по графика на дейностите ще се осъществи от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г., включително, изцяло по електронен път по един от двата начина:  

Използването на електронната система ще улесни организацията на приема. С цел по-лесната и бърза обработка на данни, Ви препоръчваме да използвате този вариант.

  • 2. Изтегляне на заявлението от сайта на училището, секция “Прием – прием в първи клас“. Заявлението се попълва коректно от родителя/настойника и се изпраща на електронната поща на училището sou68@abv.bg. Родителят получава на имейл входящ номер, с който участва в класирането.

Важно: При невъзможност за използването на онлайн системата за кандидатстване, която ще генерира автоматично входящ номер, използвайте вариант 2. Имайте предвид, че при този вариант, ще е необходимо време да се обработят Вашите данни и да получите входящ номер.

Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, родителят/настойникът подава допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.

Цялата информация за училищния план-прием в първи клас за учебната 2020/2021 година е публикувана в секция “Прием – прием в първи клас“.   

Списъците на приетите ученици на първо класиране ще бъдат обявени на 01.06.2020г..  Записването  на учениците  приети на първо класиране ще се извърши от 02.06. до 05.06.2020г., включително.

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя:

  1. оригинал на удостоверението за задължително предучилищно образование
  2. други необходими документи за удостоверяване на допълнителни критерии, ако са посочени в заявлението за кандидатстване

Да си пожелаем успех, защото заедно постигаме повече!  

С пожелание за светли Великденски празници,

РУМЯНА ПАРЦОВА :/п/

ДИРЕКТОР НА 68. СУ 

„АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ”