Организация на образователния процес през 2020/2021 учебна година в условията на COVID-19. Акценти.

1.Класна система за всички паралелки от училището;

2.Различно дневно разписание за отделните етапи и контролиран достъп до сградата;

3.Мерки за ограничаване на риска от заболяване:

-двукратна пълна дезинфекция на цялата сграда;
-четирикратна дезинфекция на критичните точки в сградата (тоалетни, физкултурни салони, съблекални, училищен стол, бюфети, други);
-кабинетите по информационни технологии и кабинетът по музика се дезинфекцират след всяка паралелка;

4. Задължително носене на предпазни маски/ медицински шлемове в общите помещения на сградата от ученици и учители (коридори, тоалетни, училищен стол и бюфети);

5. Контролирано придвижване в сградата на учениците (стълбища и коридори);

6. Храненето в училищния стол се осъществява по график, като не се допускат повече от две паралелки да се хранят едновременно. Купоните се закупуват в обособено помещение при вход Б по график.

7. Разположението на ученическите чинове в класните стаи е с осигурена дистанция ;

8. За всяка паралелка има обособена зона в училищния двор;

9. Срещи между родители и учители/класни ръководители се осъществяват в училищния двор след предварително заявяване и при спазване на противоепидемичните мерки. Комуникацията по електронен път е препоръчителна. Родителски срещи се провеждат по график, по възможност в електронна среда чрез платформите на Школо и Майкрософт Тиймс;

Организацията на учебния процес се осъществява съгласно Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, създадени съвместно от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването.

Румяна Парцова:/п/
Директор на 68.СУ“Акад. Никола Обрешков“