Организация на образователния процес от 16.02.2021г.

Уважаеми ученици и родители,

В изпълнение на заповед РД 01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед РД 09-290/29.01.2021г. на министъра на образованието и науката, и заповед РД-01-98/14.02.2021г. на министъра на здравеопазването от 16.02.2021г., се възстановяват присъствените занятия на учениците в паралелки, които са единствени в съответния клас- 9.а, 10.а и 11.а клас. Продължават присъствените учебни занятия на 8.а и 12.а клас, на децата от ПГ и учениците от 1.-4.клас, съгласно седмичното разписание за 2.учебен срок и утвърденото дневно разписание. Присъствените учебните занятия на учениците от 5.-7. клас ще се възстановяват на ротационен принцип :

04.02.2021г. до 17.02.2021г.вкл.- 7. клас

18.02.2021г. до 02.03.2021г.вкл.- 5. клас

04.03.2021г. до 17.03.вкл.- 6.клас

Образователният процес се провежда съгласно Насоките на МОН и Правилника за работа в условията на Ковид-19 на 68.СУ, при последователно спазване на противоепидемичните мерки.

Учениците от 5.-7. клас , във времето извън графика, продължават учебните занятия в обучение от разстояние в електронна среда/ОРЕС/, според седмичното разписание за 2.учебен срок и утвърденото дневно разписание ; за учениците от 5.-7. клас- според дневното разписание на часове с продължителност от 30 минути.

Румяна Парцова:/п/

Директор на 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“