Организация на образователния процес от 12.03.2021г.

Уважаеми ученици и родители, 

В изпълнение на заповед РД 01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед №РД-01-112/11.03.2021г. на директора на СРЗИ,от 12.03.2021г. учениците от 5. до 12. клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда/ОРЕС/ според седмичното разписание за 2.учебен срок и  утвърденото дневно разписание до 26.03.2021г. Продължават присъствените учебни занятия на децата от ПГ и  учениците от 1.-4. клас, съгласно седмичното разписание за 2.учебен срок и  утвърденото дневно разписание. Образователният процес се провежда съгласно Насоките на МОН и Правилника за работа в условията на Ковид-19 на 68.СУ, при последователно спазване на противоепидемичните мерки. Учебните занятия на учениците от 5.-7. клас, в обучение от разстояние  в електронна среда/ОРЕС/ се провеждат според утвърденото дневно разписание на часове с продължителност от 30 минути.   

Румяна Парцова:/п/

Директор на 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“