Организация на образователния процес от 22.03.2021г.

Уважаеми ученици и родители, 

В изпълнение на заповед РД 01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, заповед РД-01-173/18.03.2021г. на МЗ и заповед РД09-748/19.03.2021г. на министъра на образованието и наукатаот 22.03.2021г. до 31.03.2021г. децата от ПГ, учениците от 1. до 12. клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда/ОРЕС/ според седмичното разписание за 2. учебен срок и  утвърденото дневно  разписание  за посочения период.   

Дневно и седмично разписание за начален етап/ Приложение 1 и Приложение 2/    

Дневно разписание за прогимназиален етап / Приложение 3/

Румяна Парцова:/п/
Директор на 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“