Организация на образователния процес от 31.05.2021г.

Уважаеми ученици и родители, 

В изпълнение на заповед РД 01- Заповед № РД-01-3551/18.05.2021г. на министъра на здравеопазването за възстановяването на присъственото обучение в училищата и във връзка с писмо на министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-16185/26.05.2021 г., Ви уведомявам, че считано от 31.05.2021г. се възстановят присъствените учебни занятия на всички класове, включително на учениците от 5. клас, съгласно седмичното разписание за 2.учебен срок и  утвърденото дневно разписание.

Румяна Парцова:
Директор на 68.СУ
„Акад. Никола Обрешков“