Организация на образователния процес от 07.02.2022г.

Уважаеми ученици и родители,

В изпълнение на заповед РД 09-2191 /03.02.2022г.на министъра на образованието и науката и заповед РД-01-40/03.02.2022г. на директора на СРЗИ,

От 07.02.2022г. до 11.02.2022г. включително, продължават присъствените учебни занятия на децата от ПГ, учениците от 1.-4.клас и на учениците от 5.,6.,8.,9.,11. клас, съгласно седмичното разписание за 2.срок и утвърденото дневното разписание.

От 07.02.2022г. до 11.02.2022г. включително, се преустановяват присъствените учебните занятия на учениците от 7.,10. и 12. клас. Учебните занятия се провеждат в обучение от разстояние в електронна среда/ОРЕС/ в платформата на Школо, според седмичното разписание за 2.учебен срок, утвърденото дневно разписание и разписание на часове с продължителност от 30 минути за учениците от 7.клас.

Образователният процес се провежда съгласно Насоките на МОН и Правилника за работа в условията на Ковид-19 на 68.СУ, при последователно спазване на противоепидемичните мерки.

Бъдете здрави!