Иновативно училище

68. СУ придоби статут на иновативно училище през 2020г.
с проекта по интерактивен графичен дизайнИновативният процес в 68.СУ се развива активно. От тази учебна година учениците изучават интегративния предмет "Природа и дигитален свят"  създаден от екип учители иноватори.

  • Първи иновативен период 2020-2023 г.:

С Решение № 584 от 20 август 2020 г. за приемане на списък на иновативните училища в република България под номер 407, 68. СУ „Акад. Никола Обрешков" – София е обявено за иновативно училище.

Иновацията ни бе въвеждане на нов учебен предмет „Интерактивен графичен дизайн”. С това допълнително изучаване на „Интерактивен графичен дизайн“ от 5 до 7.клас се затвърди и надгради изученото от учениците в 3 и 4.клас по предмета Компютърно моделиране. В учебната програма е предвидено по-задълбочено прилагане и разгръщане на знанията, усвоени през предходните години. Основното, което е в програмата по „Интерактивен графичен дизайн“ е развитието на компетентностен подход у учениците и формирането на тясна взаимовръзка между знания, практични умения и отношения. Курсът има за цел да привлече нови таланти, да обучи европейските граждани – българските ученици, на съответните умения по креативност, необходими в сектора на Информационни и комуникационни технологии, като по този начин стимулира разработването на иновации в бранша и повиши продуктивността.

Въвеждането на този нов допълнително изучаван предмет е в тясна взаимно връзка с компетентности в областта на българския език, умения за общуване на чужди езици, компетентности в областта на изобразителното изкуство и дизайнерското мислене.

Акцентът в обучението в 5 и 6.клас е върху формиране на знания и умения за създаване и обработка на графични изображения. Чрез въвеждането на нова учебна програма по „Интерактивен графичен дизайн“, целим да насърчим детския талант, така че учениците да развиват най-добрите технически умения, креативност, иновативност и предприемачески дух, като двигател на растежа и повишаване на конкурентоспособността им сред своите връстници. Обучението по Компютърно моделиране в 3 и 4.клас бе насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения. То се осъществи на основата на съвременни компютърни системи и подходящо за възрастта на учениците програмно осигуряване, които създадоха условия за положителна емоционална нагласа и цялостно развитие на детската личност.

С обучението по разработената вече програма в 7.клас – допълнителна подготовка се завършва обучение по информационни технологии в прогимназиалния етап на основната образователна степен по един нов и иновативен начин.

Обучението по „Интерактивен графичен дизайн“ в 7. клас основно е с практическа насоченост и включва активна работа с преподавател и разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми по другите учебни предмети. В програмата, изключително се цели и са залага на партньорството с фирми (рекламни агенции, издателства, печатници и т.н.) чрез осъществяване на контакти, посещения, покана на специалисти, както и, не на последно място, привличането на родители в качеството им на консултанти, чиято професионална реализация е свързана с „Интерактивния графичен дизайн“.

Обучението по „Интерактивен графичен дизайн” се извършва чрез Иновативно съдържание.

  • Втори иновативен период 2023-2026:

С Решение 469 от 7 юли 2023 г. за приемане на списък на иновативните училища в република България под номер 389, 68. СУ „Акад. Никола Обрешков" – София е обявено за втори път за иновативно училище.

Поредната ни иновация съответства на приоритетите и оперативните цели на Стратегията за развитие на училището 2021-2025 за ефективна и иновативна организация на образователния процес. Развитието на природните науки в образованието води до иновативни решения с практическа насоченост при използване на разнообразни интегративни подходи в обучението. Прилагането на STEM концепцията  определя иновативни решения за учене и преподаване в STEM среда, чиято основа е изследователският подход на работа.

С въвеждането на новия учебен предмет „Природа и дигитален свят“ учениците ще имат възможност да създават и популяризират своите идеи, решения и продукти, свързани с желанието им  да продължат образованието и развитието си в прогимназиалния и гимназиалния етап в 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“.

С въвеждането на предмета „Природа и дигитален свят“ в прогимназиалния етап - 5-7.клас се осъществява вертикална връзка с вече въведения иновативен предмет „Интерактивен графичен дизайн“ и хоризонтална връзка свързана с разширеното изучаване на математика,  втори чужд език и изобразително изкуство.

Програмите по „Природа и дигитален свят“ се основават  на STEM подхода в посока формирането на ключовите компетентности.

Основен акцент в учебната програма е насочен към развитието на креативността на учениците, с помощта на проектно-базирания, проблемно-базирания и изследователския подход в обучението както и формирането на взаимовръзката между знанието и практическите умения.

В иновацията са включени  три иновативни паралелки, които развиват и надграждат компетентностите в три последователни години. В края на проекта с иновативния продукт, в неговата цялост ще са работили около 80 ученици. Поетапно се включват учениците от следващите класове. В обучението се прилагат успоредно и двете иновативни училищни програми - по „Интерактивен графичен дизайн“  (първи иновативен период 2020-2023) и „Природа и дигитален свят“.

Целта  да бъдем иновативни е да се създаде по-различна визия на 68. СУ „Академик Никола Обрешков“, притегателен център за съвременно образование в Дружба 2. Нашата STEM ориентация предполага сътрудничество по проекти с други училища от района и от страната, с бизнес партньори и висши училища вкл. по национални програми.

 Иновативният ни статут предлага възможности за бъдеща реализация в различни сфери на интегрираното знание и умения в посока природни, обществени и дигитални науки.

На посещение в Иновативно СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велинград


От 21. до 23. ноември представителна група на ученици и учители от гимназиален етап на 68. СУ бе на посещение в Иновативно СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велинград. Гостуването бе част от дейностите по Национална програма „Иновации в действие“ и имаше за цел да запознае учениците от нашето училище с модерните практики на използване на дигитални средства и информационни технологии в обучението.

68.СУ „Акад. Никола Обрешков“ – домакин в партньорска среща по НП „Иновации в действие“ 08.06. – 10.06.2021 г.


68. Средно училище „Акад. Никола Обрешков“ от 08.06.2021 г. до 10.06.2021 г., град София, беше домакин по Националната програма „ Иновации в действие“. Гости бяха 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ – иновативно училище и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Чавдар – неиновативно училище. „Заедно постигаме успех“ беше мотото на иновативната среща за сътрудничество и обмен в партньорската програма „Иновации в действие“, която се състоя три дни.

Заедно постигаме успех! 68.СУ “Акад. Никола Обрешков” – домакин на партньорска среща по НП “Иновации в действие”


В периода 26. – 28. април се проведе първа партньорска среща по НП „Иновации в действие“ 2023, на която домакин е 68.СУ „Академик Никола Обрешков“, град София. Гостуващи училища бяха СУ „Цар Симеон Велики“ – град Видин – иновативно училище, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Якоруда – неиновативно училище и ОУ „Васил Левски“– село Караджово – неиновативно училище.

В света на лего роботиката! Втора партньорска среща по НП “Иновации в действие” с домакин СУ “Цар Симеон Велики” – град Видин


В периода 3. – 5. май 2023 г. 68.СУ „Никола Обрешков“ участва във втората партньорска среща по НП „Иновации в действие“ в СУ „Цар Симеон Велики“- град Видин. В мобилността се включиха и екипите от СУ „Св.Св. Кирил и Методий“- град Якоруда, ОУ „Васил Левски“- село Караджово, област Пловдив.