Първи клас 2023/2024

План-прием68. СУ ще приеме 96 ученици в 1. клас за учебната 2023/2024г. в четири паралелки по 24 ученици. За всяка паралелка се формира група за целодневна организация на учебния ден. Обучението се провежда от 08.00 до 18.00 часа.

Съгласно училищния план-прием, паралелките се формират според заявения избор на родителите на разширена подготовка /избираеми учебни часове/ по:

 • английски език и информационни технологии;
 • изобразително изкуство и информационни технологии.

 • Обучението по английски език се провежда по учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес и е обвързано със стратегическата цел на училището за по- добро качество на обучението по чужди езици. 68. СУ е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България от 2018г. и има сертификат за най-активно училище от новите членове.

  Разширеното изучаване на изобразително изкуство е дългогодишна традиция на училището с възможности за специфична насоченост - стъклопис.

  Приемът в първи клас ще се извърши онлайн по Наредба за-прием на ученици в първи клас в общинските училища 2023/2024. Децата ще могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, но ще се класират само в едно от тях според реда на желанията.  Водещ критерий е близостта на училището до постоянния или настоящия адрес на детето, предвидени са и редица допълнителни критерии.

  Кандидатстването ще се извършва в информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата и ще започне от 24 април и ще продължи до 04 юни. Първото класиране е на 5 юни.

  Допълнителна подготовка  В допълнителната подготовка /факултативни учебни часове/, по избор на родителите, се осъществява обучение по:

 • гражданско образование-модул “Добрите обноски“;
 • спорт;
 • религия.

 • Приобщаващото образование в училището се осъществява от цялостен екип за обща и допълнителна подкрепа- ресурсни учители, психолози, логопед.

  Училището работи по различни проекти по отношение на развитието на уменията на учениците. .

  Занимания по интереси


  Развитието на интересите на учениците, след тяхното проучване, отново като стратегическа цел на училището е задача на различните клубове за занимания по интереси, които организира училището с основна насока – математика и природни науки, гражданско образование "Приятелите на Зипи“, “Ябълка“, спорт, вокална умения и музикотерапия, стъклопис. Заниманията имат за цел развитие на дигиталните компетентности – „ Забавният Скрач“, „Петте ключа към дигиталните компетентности“.

  Извънкласни дейности


  Традиционните извънкласни дейности като продължаващо развитие на интересите на учениците имат своята голяма палитра: английски език по сертифицираните програми и учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес, таекуондо, роботика, шах, приложни изкуства, художествена гимнастика, модерни и народни танци, футбол, баскетбол, волейбол – по избор.

  „Моето училище! Доброто училище.“

  Учебна среда:

 • Обучението се осъществява в модернизирани класни стаи с ново оборудване, мултимедия във всяка учебна стая, компютърни кабинети за обучение по информационни технологии, интерактивен кабинет, кабинет по религия.
 • Сигурността в 68. СУ се гарантира от охранителна фирма, изградена система за контрол на достъпа, СОТ, външно и вътрешно видеонаблюдение.
 • Ежедневна грижа за здравето осъществяват медицинска сестра и стоматолог.
 • Училищният стол и бюфет осигуряват здравословно хранене.
 • Училищният план-прием за 1. клас на 68.СУ обединява различни стратегически цели в една цел:

 • постигане на високо качество на обучението, чрез различните форми на подготовка, през призмата на интересите на учениците, с висок успех при измеримост на резултатите, при участие и достойно представяне на състезания и олимпиади на различни нива;
 • формиране и развитие на моралните ценности и осмислено, активно социално поведение в едно съвременно гражданско общество.

 • 68. СУ, с подкрепата и съдействието на Обществения съвет, Училищното настоятелство и Ученическия съвет има амбицията, при непрекъснато подобряване на учебната и спортната среда, със своите отлични учители, с партньорите да реализира и развива възможностите и интересите на своите ученици на територията на училището – училището, което неслучайно наричаме „Моето училище!“. Нека заедно да постигаме успех!

  График на дейностите

  Срок Дейност Място
  24.04.2023 г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в 1.клас Сайта на Информационната система за обслужване на детски заведения, подготвителни групи и първи клас и интернет страница на 68.СУ
  от 25.04.2023г. до 04.06.2023г. вкл (до 18 ч.). Регистриране и кандидатстване
  04.06.2023 г. Край на актуализацията на профилите (закючване на системата в 18 ч.) Подготовка за първо класиране за учебната 2023/2024 година
  05.06.2023 г. до 12.00 часа Публикуване на резултатите от първо класиране за учебната 2023/2024 година интернет страница на 68.СУ
  от 06.06.2023 г. до 16.06.2023 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на първо класиране 106 стая
  16.06.2023 г. в 17.00 часа Край на записванията на класираните деца.
  16.06.2023 г. Край на актуализацията на профилите (закючване на системата в 18 ч.) Подготовка за второ класиране за учебната 2023/2024 година
  16.06.2023 г. до 17 ч. Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2023/2024 година интернет страница на 68.СУ
  от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на второ класиране 106 стая
  23.06.2023 г. в 17.00 часа Край на записванията на класираните деца.
  23.06.2023 г. Край на актуализацията на профилите (закючване на системата в 18 ч.) Подготовка за трето класиране за учебната 2023/2024 година
  23.06.2023 г. до 17.00 часа Публикуване на резултатите от трето класиране за учебната 2023/2024 година интернет страница на 68.СУ
  от 26.06.2023 г. до 28.06.2023 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на трето класиране 106 стая
  28.06.2023 г. в 17.00 часа Край на записванията на класираните деца.
  28.06.2023 г. Край на актуализацията на профилите (закючване на системата в 18 ч.) Подготовка за четвърто класиране за учебната 2023/2024 година
  28.06.2023 г. до 17.00 часа Публикуване на резултатите от четвърто класиране за учебната 2023/2024 година интернет страница на 68.СУ
  от 29.06.2023 г. до 30.06.2023 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на четвърто класиране 106 стая
  30.06.2023 г. в 17.00 часа Край на записванията на класираните деца.
  от 01.07.2023 г. до 31.08.2023 г. Период без класирания
  31.08.2023 г. Край на актуализацията на профилите (закючване на системата в 18 ч.) Подготовка за първо текущo класиране за учебната 2023/2024 година
  01.09.2023 г. в 17.00 часа Публикуване на резултатите от първо текущо класиране за учебната 2023/2024 година интернет страница на 68.СУ
  от 01.09.2023 г. до 05.09.2023 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на първо текущо класиране 106 стая
  05.09.2023 г. - 17.00 часа Край на записванията на класираните деца.
  05.09.2022 г. < до 17.00 часа/td> Публикуване на резултатите от второто текущо класиране за учебната 2023/2024 година
  от 07.09.2023 г. до 08.09.2023 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на второ текущо класиране 106 стая
  08.09.2023 г. в 17.00 часа Край на записванията на класираните деца.