Първи клас 2023/2024

План-прием68. СУ ще приеме 96 ученици в 1. клас за учебната 2023/2024г. в четири паралелки по 24 ученици. За всяка паралелка се формира група за целодневна организация на учебния ден. Обучението се провежда от 08.00 до 18.00 часа.

Съгласно училищния план-прием, паралелките се формират според заявения избор на родителите на разширена подготовка /избираеми учебни часове/ по:

  • английски език и информационни технологии;
  • изобразително изкуство и информационни технологии.

  • Обучението по английски език се провежда по учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес и е обвързано със стратегическата цел на училището за по- добро качество на обучението по чужди езици. 68. СУ е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България от 2018г. и има сертификат за най-активно училище от новите членове.

    Разширеното изучаване на изобразително изкуство е дългогодишна традиция на училището с възможности за специфична насоченост - стъклопис.

    Приемът в първи клас ще се извърши онлайн по Наредба за-прием на ученици в първи клас в общинските училища 2023/2024. Децата ще могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, но ще се класират само в едно от тях според реда на желанията.  Водещ критерий е близостта на училището до постоянния или настоящия адрес на детето, предвидени са и редица допълнителни критерии.

    Кандидатстването ще се извършва в информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата и ще започне от 24 април и ще продължи до 04 юни. Първото класиране е на 5 юни.

    Допълнителна подготовка    В допълнителната подготовка /факултативни учебни часове/, по избор на родителите, се осъществява обучение по:

  • гражданско образование-модул “Добрите обноски“;
  • спорт;
  • религия.

  • Приобщаващото образование в училището се осъществява от цялостен екип за обща и допълнителна подкрепа- ресурсни учители, психолози, логопед.

    Училището работи по различни проекти по отношение на развитието на уменията на учениците. .

    Занимания по интереси


    Развитието на интересите на учениците, след тяхното проучване, отново като стратегическа цел на училището е задача на различните клубове за занимания по интереси, които организира училището с основна насока – математика и природни науки, гражданско образование "Приятелите на Зипи“, “Ябълка“, спорт, вокална умения и музикотерапия, стъклопис. Заниманията имат за цел развитие на дигиталните компетентности – „ Забавният Скрач“, „Петте ключа към дигиталните компетентности“.

    Извънкласни дейности


    Традиционните извънкласни дейности като продължаващо развитие на интересите на учениците имат своята голяма палитра: английски език по сертифицираните програми и учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес, таекуондо, роботика, шах, приложни изкуства, художествена гимнастика, модерни и народни танци, футбол, баскетбол, волейбол – по избор.

    „Моето училище! Доброто училище.“

    Учебна среда:

  • Обучението се осъществява в модернизирани класни стаи с ново оборудване, мултимедия във всяка учебна стая, компютърни кабинети за обучение по информационни технологии, интерактивен кабинет, кабинет по религия.
  • Сигурността в 68. СУ се гарантира от охранителна фирма, изградена система за контрол на достъпа, СОТ, външно и вътрешно видеонаблюдение.
  • Ежедневна грижа за здравето осъществяват медицинска сестра и стоматолог.
  • Училищният стол и бюфет осигуряват здравословно хранене.
  • Училищният план-прием за 1. клас на 68.СУ обединява различни стратегически цели в една цел:

  • постигане на високо качество на обучението, чрез различните форми на подготовка, през призмата на интересите на учениците, с висок успех при измеримост на резултатите, при участие и достойно представяне на състезания и олимпиади на различни нива;
  • формиране и развитие на моралните ценности и осмислено, активно социално поведение в едно съвременно гражданско общество.

  • 68. СУ, с подкрепата и съдействието на Обществения съвет, Училищното настоятелство и Ученическия съвет има амбицията, при непрекъснато подобряване на учебната и спортната среда, със своите отлични учители, с партньорите да реализира и развива възможностите и интересите на своите ученици на територията на училището – училището, което неслучайно наричаме „Моето училище!“. Нека заедно да постигаме успех!

    График на дейностите

    Срок Дейност Място
    24.04.2023 г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в 1.клас Сайта на Информационната система за обслужване на детски заведения, подготвителни групи и първи клас и интернет страница на 68.СУ
    от 25.04.2023г. до 04.06.2023г. вкл (до 18 ч.). Регистриране и кандидатстване
    04.06.2023 г. Край на актуализацията на профилите (закючване на системата в 18 ч.) Подготовка за първо класиране за учебната 2023/2024 година
    05.06.2023 г. до 12.00 часа Публикуване на резултатите от първо класиране за учебната 2023/2024 година интернет страница на 68.СУ
    от 06.06.2023 г. до 16.06.2023 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на първо класиране 106 стая
    16.06.2023 г. в 17.00 часа Край на записванията на класираните деца.
    16.06.2023 г. Край на актуализацията на профилите (закючване на системата в 18 ч.) Подготовка за второ класиране за учебната 2023/2024 година
    16.06.2023 г. до 17 ч. Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2023/2024 година интернет страница на 68.СУ
    от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на второ класиране 106 стая
    23.06.2023 г. в 17.00 часа Край на записванията на класираните деца.
    23.06.2023 г. Край на актуализацията на профилите (закючване на системата в 18 ч.) Подготовка за трето класиране за учебната 2023/2024 година
    23.06.2023 г. до 17.00 часа Публикуване на резултатите от трето класиране за учебната 2023/2024 година интернет страница на 68.СУ
    от 26.06.2023 г. до 28.06.2023 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на трето класиране 106 стая
    28.06.2023 г. в 17.00 часа Край на записванията на класираните деца.
    28.06.2023 г. Край на актуализацията на профилите (закючване на системата в 18 ч.) Подготовка за четвърто класиране за учебната 2023/2024 година
    28.06.2023 г. до 17.00 часа Публикуване на резултатите от четвърто класиране за учебната 2023/2024 година интернет страница на 68.СУ
    от 29.06.2023 г. до 30.06.2023 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на четвърто класиране 106 стая
    30.06.2023 г. в 17.00 часа Край на записванията на класираните деца.
    от 01.07.2023 г. до 31.08.2023 г. Период без класирания
    31.08.2023 г. Край на актуализацията на профилите (закючване на системата в 18 ч.) Подготовка за първо текущo класиране за учебната 2023/2024 година
    01.09.2023 г. в 17.00 часа Публикуване на резултатите от първо текущо класиране за учебната 2023/2024 година интернет страница на 68.СУ
    от 01.09.2023 г. до 05.09.2023 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на първо текущо класиране 106 стая
    05.09.2023 г. - 17.00 часа Край на записванията на класираните деца.
    05.09.2022 г. < до 17.00 часа/td> Публикуване на резултатите от второто текущо класиране за учебната 2023/2024 година
    от 07.09.2023 г. до 08.09.2023 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на второ текущо класиране 106 стая
    08.09.2023 г. в 17.00 часа Край на записванията на класираните деца.