Първи клас 2024/2025

План-прием68. СУ ще приеме 96 ученици в 1. клас за учебната 2024/2025г. в четири паралелки по 24 ученици. За всяка паралелка се формира група за целодневна организация на учебния ден. Обучението се провежда от 08.00 до 18.00 часа.

Съгласно училищния план-прием, паралелките се формират според заявения избор на родителите на разширена подготовка /избираеми учебни часове/ по:

 • английски език и информационни технологии;
 • изобразително изкуство и информационни технологии.

 • Обучението по английски език се провежда по учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес и е обвързано със стратегическата цел на училището за по-добро качество на обучението по чужди езици. 68. СУ е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България от 2018г. и има сертификат за най-активно училище от новите членове.

  Разширеното изучаване на изобразително изкуство е дългогодишна традиция на училището с възможности за специфична насоченост - стъклопис.

  Приемът в първи клас ще се извърши онлайн по Наредба за-прием на ученици в първи клас в общинските училища 2024/2025. Децата ще могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, но ще се класират само в едно от тях според реда на желанията.  Водещ критерий е близостта на училището до постоянния или настоящия адрес на детето, предвидени са и редица допълнителни критерии.

  Кандидатстването ще се извършва в информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата и ще започне от 29 април и ще продължи до 28 юни. Първото класиране е на 3 юни.

  Допълнителна подготовка  В допълнителната подготовка /факултативни учебни часове/, по избор на родителите, се осъществява обучение по:

 • гражданско образование “Добрите обноски“;
 • плуване;
 • спорт;
 • религия.

 • Приобщаващото образование в училището се осъществява от цялостен екип за обща и допълнителна подкрепа- ресурсни учители, психолози, логопед.

  Училището работи по различни проекти по отношение на развитието на уменията на учениците. .

  Занимания по интереси


  Развитието на интересите на учениците, след тяхното проучване, отново като стратегическа цел на училището е задача на различните клубове за занимания по интереси, които организира училището с основна насока – математика и природни науки, гражданско образование, роботика, "Забавна математика", "Jump Math", шахмат, клубове по спорт, вокална група, стъклопис. Заниманията имат за цел развитие на дигиталните компетентности – „ Дигитални творци“, „Природа и дигитален свят“, "STEM - откриватели".

  Извънкласни дейности


  Традиционните извънкласни дейности като продължаващо развитие на интересите на учениците имат своята голяма палитра: английски език в партньорство с Дружество "Луис Карол", таекуондо, плуване, футбол, баскетбол, модерни танци, STEM-математика, народни танци, йога.

  „Моето училище! Доброто училище.“

  Учебна среда:

 • Обучението се осъществява в модернизирани класни стаи с ново оборудване, мултимедия във всяка учебна стая, компютърни кабинети за обучение по информационни технологии, интерактивен кабинет, кабинет по религия.
 • Сигурността в 68. СУ се гарантира от охранителна фирма, изградена система за контрол на достъпа, СОТ, външно и вътрешно видеонаблюдение.
 • Ежедневна грижа за здравето осъществяват медицинска сестра и стоматолог.
 • Училищният стол и бюфет осигуряват здравословно хранене.
 • Училищният план-прием за 1. клас на 68.СУ обединява различни стратегически цели в една цел:

 • постигане на високо качество на обучението, чрез различните форми на подготовка, през призмата на интересите на учениците, с висок успех при измеримост на резултатите, при участие и достойно представяне на състезания и олимпиади на различни нива;
 • формиране и развитие на моралните ценности и осмислено, активно социално поведение в едно съвременно гражданско общество.

 • 68. СУ, с подкрепата и съдействието на Обществения съвет, Училищното настоятелство и Ученическия съвет има амбицията, при непрекъснато подобряване на учебната и спортната среда, със своите отлични учители, с партньорите да реализира и развива възможностите и интересите на своите ученици на територията на училището – училището, което неслучайно наричаме „Моето училище!“. Нека заедно да постигаме успех!

  График на дейностите

  Срок Дейност Място
  29.04.2024 г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в 1.клас Сайта на Информационната система за обслужване на детски заведения, подготвителни групи и първи клас и интернет страница на 68.СУ
  от 29.04.2024г. до 01.06.2024г. вкл (до 18 ч.). Актуализацията на профилите
  02.06.2024 г. Край на актуализацията на профилите (закючване на системата в 18 ч.) Подготовка за първо класиране за учебната 2023/2024 година
  03.06.2024 г. до 12.00 часа Публикуване на резултатите от първо класиране за учебната 2023/2024 година интернет страница на 68.СУ
  от 04.06.2024 г. до 13.06.2024 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на първо класиране 106 стая
  14.06.2024 г. в 17.00 часа Заключване на системата и обявяване на резултатие от второ класиране 17.00 ч.
  от 17.06.2024 г. до 20.06.2024 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на второ класиране 106 стая
  21.06.2024 г. в 17.00 часа Заключване на системата и обявяване на резултатие от трето класиране 17.00 ч.
  от 24.06.2024 г. до 26.06.2024 г. вкл. до 16.00 часа Записване на учениците приети на трето класиране 106 стая
  26.06.2024 г. в 17.00 часа Заключване на системата и обявяване на резултатие от четвърто класиране 17.00 ч.
  от 27.06.2024 г. до 28.06.2024 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на четвърто класиране 106 стая
  28.06.2024 г. в 17.00 часа Край на записванията на класираните деца.
  от 29.06.2024 г. до 29.08.2024 г. Период без класирания
  30.08.2024 г. Край на актуализацията на профилите (закючване на системата в 17 ч.) Първо текущo класиране за учебната 2024/2025 година. Публикуване на резултатите
  от 02.09.2024 г. до 03.09.2024 г. вкл. до 16.00 часа Записване на учениците приети на първо текущо класиране 106 стая
  03.09.2024 г. - 16.00 часа Край на записванията на класираните деца.
  03.09.2024 г. < до 17.00 часа/td> Заключване на системата и обявяване на резултатие от второ текущо класиране 17.00 ч.
  от 04.09.2024 г. до 05.09.2024 г. вкл. до 16.00 часа Записване на учениците приети на второ текущо класиране 106 стая
  05.09.2024 г. в 16.00 часа Край на записванията на класираните деца.