Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2019/2020 година в 68. СУ „Академик Никола Обрешков”

На основание чл. 4, 7 и 8 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с Решение № 136 на СОС, изм. и доп. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. и решение на  Педагогическия съвет на 68.СУ „АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ” с Протокол №20/27.06.2019г., се обявява конкурс по документи за осъществяване на следните извънкласни дейности за учебната 2019/2020 г. : 

 • Роботика;
 • Шах;
 • Приложни изкуства;

Извънкласните дейности са образователни услуги извън учебните програми, прилагани в съответното училище, съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците. 

Срок за подаване на документите за участие в конкурса – оферти се подават от датата на публикуване на обявата на интернет страницата на училището, както и обявяването и на информационното таблов сградата на училищетодо 16.09.2019г.

Изисквания: 

1. Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния си акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на училищните настоятелства.

Необходими документи за участие в конкурса: 

 1. Списък на документите;
 • Заявление за участие;
 • Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен

идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

 • Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и

училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.

 • Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;
 • Референции от институции и организации, доказващи качеството на

определената извънкласна дейност – до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.

 • Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват данните на кандидата

и се подписва от него.

 • а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще

осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище; 

б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, сертификати и др.; 

в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище – копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ; 

г) Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език; 

д) Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност. 

е) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност; 

ж) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, съгласно изискванията, посочени в обявата. 

Критерии за оценка на постъпилите оферти за участие в конкурса: 

 1. Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват

определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в чл. 9, ал. 8, буква „б” – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели: 

а) за степен бакалавър – 5 т. 

б) за степен магистър – 10 т. 

в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ – 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

2. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл. 9, ал. 8, б. „в” документи – максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели: 

– при липса на професионален опит – 5 т.; 

– до 3 години – 15 т.; 

– над 3 години – 25 т.

3. Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език – максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели: 

а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление – 10 т.;

– при несъответствие – 0 точки; 

– при непълно съответствие – 5 точки; 

– при пълно съответствие – 10 точки; 

б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 т.; 

– при несъответствие – 0 точки; 

– при непълно съответствие – 5 точки; 

– при пълно съответствие – 10 точки;

4. Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик – максимален брой точки 20. 

Броят точки се определя по следната формула: 

 Цена на ИД =  Най-ниската предложена цена х 20
  Цената, предложена от съответния участник

  ИД – извънкласна дейност 

5. Социална отговорност – максимален брой точки 10. 

Максималният брой точки се образува по следните показатели: 

– 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 5 т.; 

– 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

Указания за изготвяне на офертите: 

1. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

1.1. В плик „А” се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително.

1.2. В плик „Б” с надпис „Оферта” се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл. 9, ал. 8. 

2.  Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

3. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

Основания за отстраняване на участници от конкурса: 

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, които не е представил някои от посочените документи в раздел IV. Необходими документи за участие в конкурса, т. 1 до 7включително.

Начин на провеждане на конкурса:

1.  Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

2. В комисията участват представители на училището, на Училищното настоятелство и/или на Обществения съвет. При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт – специалист в съответното образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица – управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице – за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А” и в плик „Б” се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата кандидат, или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания. 

3. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

4.  Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на училището и на интернет-страницата на училището.

5. Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по т. 4 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

1. Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на училището.

2. В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник.

3. Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на училището.

4.Със спечелилия кандидат се сключва договор в срок от три работни дни след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на училището. Договорът се сключва между директора на училището и спечелилия конкурса участник за срокът определен в обявата. 

5.  Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището.

6. Изпълнителите, осъществяващи ИД носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.

7.Родителите заплащат на съответния Изпълнител цената на услуга за определената извънкласна дейност. 

Изпълнителят превежда на училището сумите за почасово ползване на части от имоти – публична общинска собственост, изчислени съгласно Приложение № 2 от Правилата .

Вижте Приложение 1 – Проект на договор


Румяна Парцова

Директор на 68.СУ“Акад. Никола Обрешков“