Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“: Дейност 6

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

Обща информация за проекта