Свободни места след трети етап на класиране за прием в паралелка с профил „ Софтуерни и хардуерни науки в 8. клас: няма свободни места

Свободни места след трети етап на класиране за прием в паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки”  в  8. клас:  няма свободни места

При освобождаване на  място, то ще бъде обявено и заето по реда на представените документи, в срок до 10.09.2020г.:

  1. Заявление за прием/ по образец на училището/
  2. Копие на свидетелството за завършено основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за ученици от училища на чужди държави

При необходимост, училищната  комисия за прием след завършен 7. клас ще извърши класиране по бал, съгласно обявения начин на балообразуване.

Необходими документи за записване:

  1. Оригинал на свидетелството за завършено основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за ученици от училища на чужди държави   

РУМЯНА ПАРЦОВА  
ДИРЕКТОР НА 68. СУ „ Акад. Никола Обрешков“