В изпълнение на чл.12 ал.2 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, Ви уведомявам, че отварянето на подадените оферти в конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 68.СУ „Академик Никола Обрешков“ ще се осъществи на 13.07. 2022г. от 15.00 часа, в Учителската стая на 68.СУ „Академик Никола Обрешков“, град София, район Искър, ж.к. „Дружба-2“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №122.

На отварянето на подадените оферти имат право да присъстват управители и/или упълномощени лица на кандидатите за определената извънкласна дейност.

РУМЯНА ПАРЦОВА/п/
ДИРЕКТОР НА 68.СУ
„АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ“