от Румяна Ценева Парцова
Директор на 68.СУ „Академик Никола Обрешков“

ОТНОСНО: конституиране на нов Обществен съвет към 68.СУ

Уважаеми родители,

Уважаеми представители на родителските активи в училището,

Каня ви да участвате в общо събрание за избор на нов Обществен съвет към 68.СУ на 08.12.2022г. от 18:00 часа в учителската стая при следния дневен ред:

  1. Представяне на същността и функциите на Обществения съвет.
  2. Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2021/2022 година.
  3. Процедура по избор на членове на Обществения съвет.
  4. Избор на членове на Обществения съвет.

С функциите и правомощията на Обществения съвет можете да се запознаете на училищния сайт (Рубрика „Училище“, подрубрика „Обществен съвет“, Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, чл.16).

РУМЯНА ПАРЦОВА /п/

ДИРЕКТОР НА 68. СУ

АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ”