Олимпиада по математика – общински кръг

Общинският кръг на олимпиадата по математика за 4,5,6,7,8,9,10,11,12.клас ще се проведе на 10.12.2022 г. (събота) от 09:00 ч. в 68.СУ.

За участие в олимпиадата, родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, трябва да подаде до класния ръководител за 4. клас или учителя по математика декларация по образец до 29.11.2022г. вкл., за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризиране на олимпиадата.
Учениците, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математика, заемат местата си до 08:30 ч. на 10.12.2022 г.
Продължителността на олимпиадата за всички възрастови групи е 4 астрономически часа.
Всяка писмена работа се проверява и оценява независимо един от друг от двама проверители.

Регламент 4.клас – 7.клас

Декларация за информирано съгласие за участници под 16 години

Регламент 8.клас – 12.клас

Декларация за информаирано съгласие за участници над 16 години