Обучение на тема “Екипна работа за педагогически специалисти – развитие на умения за ефективно екипно взаимодействие в училищен екип”

На 13.01.2024г. педагогическият екип на 68. СУ „Академик Никола Обрешков“ взе участие в обучение на тема “Екипна работа за педагогически специалисти – развитие на умения за ефективно екипно взаимодействие в училищен екип”, с обучител Павлина Йорданова и Йордан Танковски. Разискваха се теми като отделните фази за развитието на екипа, различни стратегии в зависимост от различните житейски позиции, в които всеки един бива поставян, тезата на Белбин за екипната роля в колектива, който е изграден от отделни личности, всеки със своите силни страни, допринасящи за общото развитие, сила и принос на ролите в екипа и други. Имаше няколко практически екипни задачи, в които всеки трябваше да приложи на практика знания, умения и да изтъкне своите силни черти.

В края на обучението всеки преоткри ролята на екипната работа, научи много полезни методи и способи, които да помогнат за по- доброто развитие на екипа на 68. СУ и даде своята оценка за ефективността на екипното взаимодействие.