Училищният план-прием и графиците на дейностите за учебната 2019/2020 година ще бъдат обявени съгласно нормативните изисквания за ПРИЕМ 2019 г.