Първи клас 2021/2022

План-прием68. СУ ще приеме 96 ученици в 1. клас за учебната 2021/2022г. в четири паралелки по 24 ученици. За всяка паралелка се формира група за целодневна организация на учебния ден. Обучението се провежда от 08.00 до 18.00 часа.

Съгласно училищния план-прием, паралелките се формират според заявения избор на родителите на разширена подготовка /избираеми учебни часове/ по:

 • английски език и информационни технологии;
 • изобразително изкуство и информационни технологии.

 • Обучението по английски език се провежда по учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес и е обвързано със стратегическата цел на училището за по- добро качество на обучението по чужди езици. 68. СУ е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България от 2018г. и има сертификат за най-активно училище от новите членове.

  Разширеното изучаване на изобразително изкуство е дългогодишна традиция на училището с възможности за специфична насоченост - стъклопис.

  Приемът в първи клас ще се извърши онлайн чрез Система за централизирано електронно класиране в общинските училища. Децата ще могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, но ще се класират само в едно от тях според реда на желанията.  Водещ критерий е близостта на училището до постоянния или настоящия адрес на детето, предвидени са и редица допълнителни критерии.

  Системата е представена на 16.03.2021г. Кандидатстването ще се извършва в системата и ще започне от 19 април и ще продължи до 28 май. Първото класиране е на 4 юни.

  2priem2021
  moeto-uchilishte-priem

  Допълнителна подготовка  В допълнителната подготовка /факултативни учебни часове/, по избор на родителите, се осъществява обучение по:

 • гражданско образование-модул “Добрите обноски“;
 • плуване;
 • религия.

 • Задължителните допълнителни часове по спортни дейности също са с насоченост плуване. Така училището осъществява друга своя стратегическа цел -за развитие на уменията по спорт чрез максимално използване на възможностите на модерния училищен басейн.

  Приобщаващото образование в училището се осъществява от цялостен екип за обща и допълнителна подкрепа- ресурсни учители, психолози, логопед.

  Занимания по интереси


  Развитието на интересите на учениците, след тяхното проучване, отново като стратегическа цел на училището е задача на различните клубове за занимания по интереси, които организира училището с основна насока – математика и природни науки, гражданско образование /"Приятелите на Зипи“, “Ябълка“ – по съвместен проект с НПО „Анимус“/, спорт, вокална умения и музикотерапия, стъклопис. Заниманията по проект “Подкрепа за успех“ имат за цел развитие на дигиталните компетентности – „ Забавният Скрач“, „Петте ключа към дигиталните компетентности“.

  Извънкласни дейности


  Традиционните извънкласни дейности като продължаващо развитие на интересите на учениците имат своята голяма палитра: английски език- по сертифицираните програми на Образователен център АДВАНС и учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес/, плуване, таекуондо, роботика, шах, приложни изкуства, художествена гимнастика, модерни и народни танци, футбол, баскетбол, волейбол – по избор.

  „Моето училище! Доброто училище.“

  Учебна среда:

 • Обучението се осъществява в модернизирани класни стаи с ново оборудване, мултимедия във всяка учебна стая, компютърни кабинети за обучение по информационни технологии, интерактивен кабинет, кабинет по религия.
 • Сигурността в 68. СУ се гарантира от охранителна фирма, изградена система за контрол на достъпа, СОТ, външно и вътрешно видеонаблюдение.
 • Ежедневна грижа за здравето осъществяват медицинска сестра и стоматолог.
 • Училищният стол и два бюфета осигуряват здравословно хранене.
 • Училището работи по различни проекти по отношение на развитието на уменията на учениците, като вече за трета година е сред най-добрите в проекта „Детско полицейско управление“.

  Училищният план-прием за 1. клас на 68.СУ обединява различни стратегически цели в една цел:

 • постигане на високо качество на обучението, чрез различните форми на подготовка, през призмата на интересите на учениците, с висок успех при измеримост на резултатите, при участие и достойно представяне на състезания и олимпиади на различни нива;
 • формиране и развитие на моралните ценности и осмислено, активно социално поведение в едно съвременно гражданско общество.

 • 68. СУ, с подкрепата и съдействието на Обществения съвет, Училищното настоятелство и Ученическия съвет има амбицията, при непрекъснато подобряване на учебната и спортната среда, със своите отлични учители, с партньорите да реализира и развива възможностите и интересите на своите ученици на територията на училището – училището, което неслучайно наричаме „Моето училище!“. Нека заедно да постигаме повече!

  График на дейностите

  Срок Дейност Място
  19.04.2021 г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в 1.клас Сайта на Информационната система за обслужване на детски заведения, подготвителни групи и първи клас и интернет страница на 68.СУ
  от 19.04.2021г. до 28.05.2021г. вкл (до 18 ч.). Регистриране и кандидатстване
  28.05.2021 г. Край на актуализацията на профилите (закючване на системата в 18 ч.) Подготовка за първо класиране за учебната 2021/2022 година
  04.06.2021 г. в 17.00 часа Публикуване на резултатите от първо класиране за учебната 2021/2022 година интернет страница на 68.СУ
  от 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на първо класиране 106 стая
  11.06.2021 г. в 17.00 часа Край на записванията на класираните деца.
  11.06.2021 г. в 18.00 часа Край на актуализацията на профилите
  12.06.2021 г. Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2021/2022 година интернет страница на 68.СУ
  от 14.06.2021 г. до 18.06.2021 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на второ класиране 106 стая
  18.06.2021 г. в 17.00 часа Край на записванията на класираните деца.
  18.06.2021 г. в 18.00 часа Край на актуализацията на профилите
  19.06.2021 г. Публикуване на резултатите от трето класиране за учебната 2021/2022 година интернет страница на 68.СУ
  от 21.06.2021 г. до 25.06.2021 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на трето класиране 106 стая
  25.06.2021 г. в 17.00 часа Край на записванията на класираните деца.
  18.06.2021 г. в 18.00 часа Край на актуализацията на профилите
  от 26.06.2021 г. до 26.08.2021 г. Период без класиранияПрофилите могат да се актуализират.
  27.08.2021 г. - 18.00 часа Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)
  28.08.2021 г. в 17.00 часа Публикуване на резултатите от първо текущо класиране за учебната 2021/2022 година интернет страница на 68.СУ
  от 30.08.2021 г. до 03.09.2021 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на първо текущо класиране 106 стая
  03.09.2021 г. - 17.00 часа Край на записванията на класираните деца.
  03.09.2021 г. - 18.00 часа Край на актуализацията на профилите
  04.09.2021 г. Публикуване на резултатите от второто текущо класиране за учебната 2021/2022 година
  от 07.09.2021 г. до 10.09.2021 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на второ текущо класиране 106 стая
  10.09.2021 г. в 17.00 часа Край на записванията на класираните деца.
  10.09.2021 г. - 18.00 часа Край на актуализацията на профилите
  11.09.2021 г. Публикуване на резултатите от трето последно класиране за учебната 2021/2022 година интернет страница на 68.СУ
  от 13.09.2021 г. до 14.09.2021 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на трето последно класиране 106 стая
  Прилежаща територия на училището за прием на ученици в първи клас, блокове с номера и улици:

  бл. 202, бл. 205, бл. 206, бл. 207, бл. 208, бл. 209, бл. 210, бл. 211, бл. 212, бл. 213, бл. 214, бл. 215, бл. 216, бл. 217, бл. 218, бл. 219, бл. 220, бл. 221, бл. 222, бл. 223, бл. 224, бл. 225, бл. 226, бл. 227, бл. 228, бл. 251, бл. 252, бл. 253, бл. 254, бл. 255, бл. 256, бл. 257, бл. 258, бл. 259, бл. 260, бл. 261, бл. 262, бл. 263, бл. 264, бл. 265, бл. 266, бл. 267, бл. 268, бл. 269, бл. 270, бл. 271, бл. 272, бл. 273, бл. 274, бл. 275, бл. 276, бл. 301,
  ул. „Излак“ 4,
  бул. „Копенхаген“ 17, 23А, 23Б, 36, 38,
  ул. „Мария Нейкова“ 4,
  ул. „Обиколна“ № 56,
  ул. „Хайделберг“,
  ул. „Полк. Хр. Арнаудов“ № 8,
  бул. „Проф. Цв. Лазаров“ 130, 132

  Граничен прилежащ район na 68.СУ "Акад. Никола Обрешков":

  4. ОУ, 150. ОУ, 163. ОУ