Организация на образователния процес от 12.04.2021г.

Уважаеми ученици и родители, 

В изпълнение на заповед РД-01-220/08.04.2021г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед РД 09-856/09.04.2021г. на министъра на образованието и науката от 12.04.2021г. се възстановяват присъствените учебни занятия на децата от ПГ,  учениците от 1.-4.клас и 8.-12.клас, съгласно седмичното разписание за 2.учебен срок и  утвърденото дневното разписание. Присъствените  учебните занятия на учениците от 5.-7. клас се възстановяват на ротационен принцип :     

12.04.2021г. до 23.04.2021г.вкл.- 7. клас
26.04.2021г. до 29.04.2021г.вкл.- 5. клас

Образователният процес се провежда съгласно Насоките на МОН и Правилника за работа в условията на Ковид-19 на 68.СУ“ Акад. Никола Обрешков“ при последователно спазване на противоепидемичните мерки.

Учениците от 5.-7. клас , във времето извън графика,  продължават учебните занятия в обучение от разстояние  в електронна среда/ОРЕС/, според седмичното разписание за 2.учебен срок и утвърденото дневно разписание  за учениците от 5.-7. клас в  ОРЕС- часове с продължителност от 30 минути.

Дневно разписание 5.-7. клас от 12.04.2021г. до 29.04.2021г.- обучение в електронна среда

Румяна Парцова:/п/

Директор на 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“